strona główna i mapa strony Strona główna Mapa strony

Zgłoszenie RMA

P.H.U. RFOG udziela gwarancji na sprawne działanie towaru. Jednocześnie wyłącza się odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Okres gwarancji podany jest na karcie gwarancyjnej, dostarczanej razem z dokumentem sprzedaży. Wady ujawnione w okresie gwarancji zostaną usunięte bezpłatnie w ciągu 21 dni roboczych, liczonych od daty dostarczenia towaru do Działu Technicznego sprzedawcy. Dopuszcza się przedłużenie tego terminu w przypadku wysyłki towaru za granicę w celu naprawy. Za naprawę serwisową uznaje się usunięcie usterek powstałych na skutek błędów produkcyjnych lub wad materiałowych lub wymianę na sprawny technicznie towar o równoważnych parametrach technicznych. Nabywcy przysługuje wymiana towaru w przypadku, gdy nie ma możliwości dokonania naprawy w ciągu 30 dni od daty dostarczenia towaru do serwisu lub gdy był naprawiany trzykrotnie. P.H.U. RFOG nie ponosi odpowiedzialności za trudności w obsłudze Klienta wynikające z restrykcji importowo-eksportowych na części zamienne i innych przepisów prawnych lub nieprzewidzianych, a uzasadnionych okoliczności uniemożliwiających wykonanie naprawy.

Ogólne warunki gwarancji

W razie stwierdzenia nieprawidłowej pracy urządzenia, przed oddaniem go do serwisu, należy upewnić się, czy wszystko zostało wykonane zgodnie z instrukcją obsługi.

W celu zgłoszenia usterki, potrzeby konserwacji urządzenia, prosimy o kontakt z telefonicznym Centrum Obsługi Klienta +48 91 384 48 70, w celu weryfikacji przez konsultantów technicznych faktycznego, sprzętowego uszkodzenia urządzenia.

W przypadku oddania, bądź wysyłki wadliwego urządzenia do naprawy, należy załączyć sporządzony w formie pisemnej dokładny opis objawów wadliwego działania urządzenia z uwzględnieniem środowiska pracy i sposobu, w jaki się ujawniają. W przypadku usterek okresowych i trudnych do wykrycia, serwis może zażądać dokumentacji wskazującej na usterkę w formie zdjęć, wydruków, czy też filmów.

Naprawiony towar, którego gwarancję uznano, odsyłany jest do Klienta na koszt P.H.U. RFOG. Zastrzegamy sobie prawo wystawiania faktury za usługę serwisową i wysłania przesyłki na koszt odbiorcy w przypadku nadesłania towaru w pełni sprawnego, nie wymagającego naprawy serwisowej.

Warunki gwaracji

1. Niniejsza karta gwarancyjna jest jedynym dokumentem, na podstawie, którego, uprawniony z gwarancji, może dochodzić swoich praw na terenie Polski z tytułu udzielonej gwarancji. Gwarancja obejmuje wyłącznie urządzenia zakupione na terenie Polski.
2. Warunkiem korzystania z uprawnień gwarancyjnych jest załączenie do reklamowanego urządzenia poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej, dowodu zakupu zawierającego datę zakupu oraz opis uszkodzenia.
3. Karta gwarancyjna bez wpisanego poprawnie modelu urządzenia, numeru seryjnego, daty sprzedaży jest nieważna. Jakiekolwiek zmiany, zamazania lub wytarcia powyższych danych w karcie gwarancyjnej powodują jej unieważnienie.
4. Do każdego urządzenia wystawiany jest tylko jeden egzemplarz karty gwarancyjnej.
5. P.H.U. RFoG gwarantuje sprawne działanie urządzenia zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi zawartymi w instrukcji obsługi.
6. Naprawa gwarancyjna obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu.
7. Okres gwarancji liczony jest od daty sprzedaży, jest to 12 do 36 miesięcy w zależności od producenta.
8. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w możliwie najkrótszym czasie nieprzekraczającym 30 dni licząc od daty przyjęcia urządzenia do serwisu. W przypadku konieczności importu części, termin naprawy może ulec wydłużeniu. Po wykonaniu naprawy okres gwarancji biegnie dalej przedłużony o czas naprawy.
9. W przypadku stwierdzenia przez serwis wady niemożliwej do usunięcia, wymiany urządzenia na nowe dokonuje serwis po przedstawieniu dowodu zakupu i oryginału akceptacji wymiany.
10. W przypadku konieczności dostarczenia sprzętu do serwisu, reklamujący zobowiązany jest dostarczyć urządzenie do serwisu w opakowaniu fabrycznym lub innym zabezpieczającym przed jego uszkodzeniem w czasie transportu. Urządzenia wysyłane do serwisu powinny być właściwie zapakowane wg wskazówek udzielonych w Centrum Obsługi Klienta +48 91 384 48 70. Za uszkodzenia lub zabrudzenia powstałe w trakcie transportu w wyniku nieprawidłowego przygotowania urządzenia do wysyłki gwarant nie ponosi odpowiedzialności.
11. Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ujawnionych w okresie gwarancji wad materiału i wykonania zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszej karcie gwarancyjnej, przez naprawę lub wymianę na urządzenie wolne od wad. O sposobie usunięcia wady decyduje gwarant. Uszkodzone i wymienione części lub urządzenia stają się własnością gwaranta.
12. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych oraz ustawień konfiguracyjnych urządzenia, wynikłych w skutek naprawy, bądź uszkodzenia urządzenia.
13. Gwarant może odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej lub całkowicie odstąpić od gwarancji w przypadku stwierdzenia naruszenia plomb umieszczonych na urządzeniach lub podzespołach wchodzących w jego skład, usunięcia numerów fabrycznych, niekompletności urządzenia, niezgodności lub niekompletności danych w dokumentacji, dokonywania nieautoryzowanych napraw lub czynności serwisowych, zmian konstrukcyjnych, używania urządzenia do celów niezgodnych z przeznaczeniem oraz dokonania rekonfiguracji lub rozbudowy urządzenia przez nieupoważnione przez Gwaranta osoby.
14. W przypadku, gdy uszkodzenie lub wadliwe działanie urządzenia jest wynikiem stosowania nieoryginalnych lub regenerowanych materiałów eksploatacyjnych gwarant może odmówić naprawy gwarancyjnej.

Gwarancja nie obejmuje

1. Uszkodzeń mechanicznych urządzeń oraz awarii powstałych w wyniku zjawisk losowych takich jak: pożar, przepięcia sieci elektrycznej, wyładowania elektryczne, zasilanie, działanie środków chemicznych oraz okoliczności i sił wyższego rzędu.
2. Kosztów obsługi technicznej urządzenia, instalacji (w tym akcesoriów i oprogramowania), a także kosztów czyszczenia, wymiany i części ulegających zużyciu w trakcie eksploatacji.
3. Gwarancji nie podlegają przewody, części obudowy, ślady powstające w czasie eksploatacji jak zarysowania, zabrudzenia, wytarcia.
4. Uszkodzeń wywołanych nadmiernym obciążaniem urządzenia poprzez przekraczanie miesięcznej obciążalności, przekroczeniem czasu życia produktu, wskazanych min. w instrukcji obsługi.
5. Uszkodzeń mechanicznych i wywołanych nimi wad.
6. Uszkodzeń powstałych na skutek: błędnej obsługi urządzenia, użycia urządzeń niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją obsługi, niedbałości klienta, niewłaściwej eksploatacji (temperatura, wilgotność, zalanie, kurz, zapiaszczenie, niewłaściwe napięcie zasilania).
7. Oprogramowania innych producentów, dostarczonego wraz z urządzeniem. Warunki licencyjne na oprogramowanie zostały określone przez producentów.
8. Uszkodzeń, pogorszenia parametrów lub skrócenia żywotności urządzenia, powstałych na skutek zastosowania nieoryginalnych materiałów eksploatacyjnych, nieoryginalnego osprzętu dodatkowego, stosowania niewłaściwych nośników, zabrudzeń, a także braku lub nieregularnych konserwacji.
9. Wadliwym lub częściowym działaniem urządzeń, spowodowanym konfliktem lub niezgodnością pomiędzy zainstalowanymi aplikacjami a środowiskiem pracy oraz wpływem wirusów komputerowych.
10. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej Karty Gwarancyjnej zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

RFoG ®Wszelkie prawa zastrzeżone.
Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie ma charakter informacyjny.
Wszystkie nazwy handlowe i produktów w tej publikacji są zastrzeżone dla ich właścicieli.
Używanie ich nie powinno być uważane za naruszenie praw właściciela, a jedynie potwierdzenie ich dobrej jakości.