strona główna i mapa strony Strona główna Mapa strony

Reklamacje

Reklamacje dotyczące jakości otrzymanej przesyłki powinny być przekazywane w formie pisemnej faksem lub pocztą elektroniczną- najpóźniej następnego dnia po jej otrzymaniu. W przypadku, jeżeli przedmiotem reklamacji jest uszkodzenie towaru podczas transportu, a przesyłka w momencie jej otrzymania zawierała oznaki uszkodzenia lub otwierania, warunkiem przyjęcia reklamacji jest odnotowanie przez klienta tego faktu na liście przewozowym lub w formie odrębnej notatki i potwierdzenie tego faktu przez kuriera firmy spedycyjnej doręczającej przesyłkę. Roszczenia wynikające z tytułu reklamacji nie stanowią podstawy do wstrzymania płatności za dostarczony towar.

PROCEDURA SKŁADANIA REKLAMACJI:

  1. Zgłoszenie reklamacji w celu nadania numeru RMA - zgłoszenia telefoniczne: 091 384 48 70 lub na adres e-mail: bok@rfog.pl
  2. Pobranie i wypełnienie druku: ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE.
  3. Nabywca zobowiązany jest dostarczyć towar wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym do serwisu na własny koszt, z nienaruszonymi etykietami gwarancyjnymi oraz dokładnym opisem uszkodzenia. Zaleca się, w miarę możliwości, odesłanie towaru w oryginalnym opakowaniu, jako że P.H.U. RFOG nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone w transporcie spowodowane nieprawidłowym zapakowaniem. Naruszenie etykiety gwarancyjnej równoznaczne jest z utratą praw gwarancyjnych i możliwością wykonania jedynie odpłatnej naprawy serwisowej. Integralną część każdego zgłoszenia gwarancyjnego stanowi dowód zakupu w formie faktury VAT wydanej przy każdej transakcji sprzedaży. Towar winien być dostarczony na adres: 

                    P.H.U. RFoG
                    ul.Starogrodzka 1/2
                    72-300 Gryfice

Nadanie numeru RMA nie jest jednoznaczne z uznaniem zasadności reklamacji towaru. W przypadku niedostarczenia towaru w ciągu 21 dni od daty nadania numeru RMA, zgłoszenie ulega przedawnieniu. Zgłaszający jest zobowiązany wtedy ponownie wypełnić formularz RMA i uzyskać nowy numer RMA. Przesyłki bez wyraźnie umieszczonego numeru RMA na zewnątrz opakowania lub z przeterminowanym numerem RMA, zostaną odesłane do klienta bez rozpakowywania. Zalecany jest wcześniejszy kontakt z Działem Technicznym P.H.U. RFOG +48 91 384 48 70 w celu wstępnego potwierdzenia zasadności przesłania towaru.

 

ROZPATRYWANIE REKLAMACJI:

  1. reklamacje rozpatrywane są w ciągu 30 dni od dnia złożenia,
  2. wymiana lub zwrot urządzeń możliwy jest wyłącznie w nienaruszonym opakowaniu wraz z kompletnym wyposażeniem,
  3. po rozpatrzeniu reklamacji, klient zostanie poinformowany o jej wyniku, a towar odesłany pod wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym adres,
  4. w przypadku uznania reklamacji, towar odsyłany jest do klienta na koszt firmy RFoG.

 

SIŁA WYŻSZA
Siła wyższa oznacza niemożliwą do przewidzenia, wyjątkową sytuację lub zdarzenie niezależne od woli stron, uniemożliwiające którejkolwiek ze stron wypełnienie jej zobowiązań wynikających z umowy kupna – sprzedaży i nie jest ona wynikiem błędu, czy zaniedbania którejkolwiek ze stron (lub ze strony jej wykonawców, pracowników i osób współpracujących) oraz jest nie do przezwyciężenia mimo dołożenia wszelkich starań. Trudności finansowe nie mogą być traktowane jako siła wyższa. Strona nie zostanie uznana winną naruszenia warunków umowy, jeśli ich wypełnienie uniemożliwiła siła wyższa. Strona umowy stojąca w obliczu siły wyższej musi niezwłocznie poinformować drugą stronę umowy o zaistniałej sytuacji, naturze problemu, przewidywanym czasie trwania oraz przewidywanych konsekwencjach, jak również podejmie działania w celu zminimalizowania możliwych szkód.

RFoG ®Wszelkie prawa zastrzeżone.
Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie ma charakter informacyjny.
Wszystkie nazwy handlowe i produktów w tej publikacji są zastrzeżone dla ich właścicieli.
Używanie ich nie powinno być uważane za naruszenie praw właściciela, a jedynie potwierdzenie ich dobrej jakości.