strona główna i mapa strony Strona główna Mapa strony

Regulamin i polityka prywatności

Wszelkie informacje zawarte na stronie www.rfog.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych. Firma RFOG POLAND Tomasz Paszkowski zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych na stronie www.rfog.pl, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji produktów.

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności RFOG Poland ma na celu całkowitą ochronę danych osobowych naszych klientów. W związku ze zmianami związanymi z art. 13 RODO chcielibyśmy poinformować o istotnych kwestiach związanych ich przechowywaniem. Podstawą prawną umożliwiającą przetwarzanie powierzonych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli tego rozporządzenia - prawnie uzasadniony interes RFOG Poland. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie komunikatów również na Twój adres e-mail i numer telefonu, podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. W związku ze zmianami związanymi z art. 13 RODO chcielibyśmy poinformować o istotnych kwestiach związanych ich przechowywaniem:

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) firma RFOG Poland Tomasz Paszkowski, ul. Starogrodzka 1/2, 72-300 Gryfice, NIP 857-115-72-13, REGON 811833063 oświadcza, że jest administratorem danych osobowych upoważnionym do ich przechowywania i przetwarzania.

 1. KONTAKT

W  celu zasięgnięcia informacji lub przekazania swoich uwag odnośnie Twoich danych osobowych należy kontaktować się z osoba pełniącą funkcję inspektora danych osobowych:

 1. DANE OSOBOWE ZBIERANE W RAMACH ŚWIADCZONYCH USŁUG

Dane osobowe niezbędne są do zawarcia i wykonania umowy o świadczeniu usług. W tym celu konieczne jest podanie następujących danych osobowych:

  1. Imię i nazwisko;
  2. Nazwa firmy;
  3. Numer telefonu;
  4. Adres e-mail;
  5. Adres IP;
 1. POZYSKIWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie lub ich niepełne podanie uniemożliwi prawidłowe korzystanie z funkcjonalności udostępnianych przez firmę RFOG Poland.
Bez podania wszystkich wymaganych danych nie jest również możliwe zawarcie umowy o świadczeniu następujących usług:

  1. Wysłania zapytań dotyczących świadczonych usług;
  2. Składania zamówień drogą e-mail;
  3. Korzystania z funkcjonalności Serwisu;
 1. W JAKIM CELU SĄ PRZECHOWYWANE I PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

Wszystkie dane osobowe są pozyskiwane podczas czynności podejmowanych w związku z zakresem świadczonych przez RFOG Poland następujących usług:

  1. Korzystania z funkcjonalności oferowanych przez rfog.pl (m.in. procesu składania zapytań);
  2. Zawierania i realizowania umów o świadczenie usług zawartych za pośrednictwem strony internetowej lub korespondencji e-mail;
  3. Obsługi reklamacji w przypadku ich złożenia, należności i roszczeń związanych z zawartymi umowami, w tym prowadzenie procesu reklamacyjnego i windykacyjnego, a także obsługa próśb przekazywanych przez Użytkowników;
  4. Prowadzenia korespondencji
  5. Sporządzania dokumentacji księgowej, w tym wystawiania faktur;
  6. Sporządzania dokumentacji zawieranych umów;
  7. Obsługi zgłoszeń od Użytkowników (m.in. przez formularz kontaktowy);
  8. Kontaktowania się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;
  9. Zapewnienia bezpieczeństwa usług, przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;
  10. przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania wywiązania się przez RFOG z obowiązków wynikających z przepisów prawa).
 1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Wszystkie powierzone dane osobowe są należycie chronione i nie podlegają sprzedaży. Jedynymi ich odbiorcami będą:

  1. Podmioty świadczące usługi hostingowe w celu obsługi portalu rfog.pl – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;
  2. Podmioty świadczące usługi dostawy produktów;
 1. ZABEZPIECZENIA DANYCH

  W celu zabezpieczenia danych osobowych Użytkownika przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, zebraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, stosowane są środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Administrator wykorzystuje przede wszystkim środki techniczne zapobiegające przed pozyskiwaniem lub modyfikowaniem danych przez osoby nieuprawnione. Administrator zabezpiecza zbiory danych przed dostępem podmiotów nieupoważnionych, zapewnia dostęp do konta Użytkownika wyłącznie po uwierzytelnieniu obejmującym podanie indywidualnego loginu oraz hasła. Ponadto dane podawane przez Użytkownika w czasie wypełniania i przesyłania formularzy internetowych są szyfrowane przez wykorzystywanie certyfikatów SSL.


 2. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkownika są przechowywane w formie pozwalającej na identyfikację nie dłużej niż jest to konieczne dla celów, dla których dane osobowe są zbierane i zgodnie z prawem przetwarzane. Dane osobowe będą w związku z tym przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy i świadczenia wybranej przez Użytkownika usługi. Po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres niezbędny w celu rozstrzygnięcia wszelkich potencjalnych sporów, które mogą wyniknąć w związku ze świadczonymi usługami, np. związanych z roszczeniami (okres ten będzie obejmował termin biegu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami).

  1. Powierzone dane osobowe są przechowywane przez czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu do momentu wniesienia sprzeciwu. Dane te są przetwarzane w celach:
   • Wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
   • Zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
   • Statystycznych i archiwizacyjnych;
  1. Okresowo:
   • W przypadku organizacji programów lojalnościowych;
   • Konkursów;
   • W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będą one przechowywane przez okres, wymagany do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich upoważnionym organom publicznym;
 1. PRAWA UŻYTKOWNIKA ODNOŚNIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie. Jest to jednak jednoznaczne z rozwiązaniem umowy o podjętej współpracy lub świadczeniu usług, a więc m.in. niepodjęciu współpracy w przypadku Klientów, którzy dotąd nie korzystali z usług RFOG Poland. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ten proces.

Deponując dane w RFOG Poland Użytkownik posiada prawo do:

  1. Żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich edytowania, usunięcia. W celu modyfikacji danych konieczny jest kontakt telefoniczny lub e-mail z administratorem;
  2. Ograniczenia przetwarzania jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych Użytkownika;
  3. W odniesieniu do żądania przeniesienia danych przetwarzanie danych Użytkownika odbywa się na podstawie jego zgody lub zawartej umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny;
  4. Wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli istnieje podejrzenie, że przetwarzanie danych osobowych danego Użytkownika narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych.
 1. W JAKIM TERMINIE ZGODY UŻYTKOWNIKA ZOSTANĄ USUNIĘTE LUB OGRANICZONE?
  1. W przypadku żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub też żądania przeniesienia danych lub niepodlegania pod decyzję opierającą się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych niezbędne informacje o podjętych przez RFOG Poland zostaną udzielone w terminie miesiąca od otrzymania żądania.
  2. W przypadku bardziej skomplikowanego żądania lub ich listy skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, możemy przedłużyć termin odpowiedzi o czym poinformujemy mailowo uzasadniając przyczyny wydłużenia terminu i określając termin wywiązania się z obowiązku.
 1. POWIADOM NAS!

W przypadku pozyskania przez Ciebie informacji o naruszeniu ochrony danych prosimy o powiadomienie nas o tym niezwłocznie. Umożliwi nam to podjęcie niezbędnych kroków. Niezależnie od powyższego w przypadku, gdy naruszenie ochrony danych osobowych może spowodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, bez zbędnej zwłoki zawiadomimy Cię o takim naruszeniu, jeżeli dotyczy ono Twoich danych.

RFoG ®Wszelkie prawa zastrzeżone.
Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie ma charakter informacyjny.
Wszystkie nazwy handlowe i produktów w tej publikacji są zastrzeżone dla ich właścicieli.
Używanie ich nie powinno być uważane za naruszenie praw właściciela, a jedynie potwierdzenie ich dobrej jakości.